Payong Magulang : Turuang magisip at mangatuwiran nang magalang ang mga bata